Eu_Programs-el

YOUTH4CULTURE ERASMUS+ PROJECT

Αυτό το μικρής κλίμακας έργο αποσκοπεί στην αύξηση της συμμετοχής των νέων στην πολιτιστική προβολή και τον πολιτιστικό τουρισμό στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όπως τονίστηκε το 2019, οι Πολιτιστικές Διαδρομές πρέπει να ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις πρωτοβουλίες τους. Από αυτή την άποψη, οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές που θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο θα εργαστούν για τη βελτίωση της συμμετοχής των νέων στις πρωτοβουλίες τους, συμβάλλοντας επίσης στην κοινωνική ένταξη αυτών των νέων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, των συμμετοχικών δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και άλλων δεξιοτήτων όπως η αλληλεγγύη, η ομαδική εργασία ή ο εθελοντισμός.

Το έργο αυτό θα εργαστεί για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και ειδικά των νέων, διερευνώντας πώς να προσαρμοστούν αυτές οι καλές πρακτικές στα διαφορετικά πλαίσια των Πολιτιστικών Διαδρομών. Οι Πολιτιστικές Διαδρομές θα υλοποιήσουν και θα συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες όπως επισκέψεις μελέτης, workshops και εξειδικευμένα μαθήματα κατάρτισης για το προσωπικό τους, προκειμένου να μάθουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις μεθόδους εργασίας τους σχετικά με αυτό το θέμα.

Επιπλέον, το έργο θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα λάβουν υπόψη τους τη σημασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ανάπτυξή της στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα. Επίσης, θα εργαστεί, θα αναλύσει και θα μοιραστεί τα οφέλη που μπορεί να δώσει στις κοινότητές μας η διασφάλιση της γνώσης και των πολιτιστικών εμπειριών. Θα διασφαλίσει επίσης την συμμετοχή των νέων μαζί με τους ηλικιωμένους, καθώς γνώριζαν όλες τις σχετικές ιστορίες των κοινοτήτων τους, και με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίσει τη διαγενεακή προσέγγιση και την ενσωμάτωση των ηλικιωμένων.

Υπό αυτή την έννοια, το έργο θα είναι μια σύμπραξη που θα επικεντρωθεί στην εμπλοκή των νέων μέσω της ενημέρωσης, ώστε να τους παρακινήσει να συμμετάσχουν στις οργανωμένες τοπικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Συμμετέχοντες:
• Cooperation Network of the European Routes of Emperor Charles V (Ισπανία)
• European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage {AEPJ} (Λουξεμβούργο)
• European Route of Ceramics (Ιταλία)
• Πολιτιστικός Οργανισμός “Οι Δρόμοι της Ελιάς” (Ελλάδα)


CLUSTER SERVAGRI Italy-Tunisia (ENI CBC Program)

Γενικός στόχος του έργου στο οποίο συμμετέχουν οι «Δρόμοι της Ελιάς» ως συνδεδεμένος εταίρος, είναι η από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών και πιλοτικών δράσεων για την βελτιστοποίηση των τομέων των αγροτικών τροφίμων, ικανών να ενισχύσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές ζωτικές αγροτικές παραγωγές σε αυτές τις δύο ζώνες. Στόχος του είναι επίσης να αυξήσει τα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Ειδικός στόχος του έργου Cluster Servagri Ιταλία-Τυνησία είναι η αναδιάρθρωση των διασυνοριακών τομέων ελαιολάδου και η ενίσχυση ενός οικονομικού cluster πλήρως ανιχνεύσιμου και ποιοτικού κοινού παρθένου / βιολογικού / τυποποιημένου ελαιολάδου, προκειμένου να ανταποκρίνεται η παραγωγή και ο διακίνησή του στα διεθνή πρότυπα.
Το έργο στοχεύει: στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ενίσχυση των επαφών και των συνεργασιών, σε συγκεκριμένα και ορατά αποτελέσματα.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αφορούν: στην έρευνα και ενίσχυση των υφιστάμενων προδιαγραφών για τη βελτίωση των ποιοτικών προτύπων, στην αναδιάρθρωση, ενίσχυση, ανάπτυξη δικτύων πρότυπων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρηματικών οργανισμών με κριτήριο την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια του ελαιοκομικού τομέα. Επίσης, στην πραγματοποίηση συμφωνιών για τη δημιουργία clusters με στόχο την εμπορευματοποίηση ποιοτικού ελαιολάδου, πιλοτικές δράσεις συνεργασίας μεταξύ φορέων για την εναρμόνιση κανονισμών / νομικών προτύπων, κεφαλαιοποίησης cluster και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εφοδιασμού.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι: νέα νοικοκυριά και γυναίκες επιχειρηματίες, αγρότες και φορείς του ελαιοκομικού τομέα, καταναλωτές και πληθυσμός της περιοχής στόχου του έργου κ.α.
Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου SERVAGRI και η εμπειρία του Παρατηρητηρίου του, θα ενισχύσουν τη διαδικασία διασυνοριακής συνεργασίας και την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών και τεχνικών και, με τη μορφή μιας «ομπρέλας» που θα εκτείνεται στις δύο χώρες, θα εξασφαλίσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα υπέρ μιας αειφόρου ελαιοκαλλιέργειας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • GAL Eloro, Province de Syracuse (Ιταλία)
 • INAT Gouvernorat de Tunis (Τυνησία)
 • IO-Sousse Gouvernorat de Sousse (Τυνησία)
 • AAGR Provinces de Palerme (Ιταλία)
 • APO Provinces de Catane, Syracuse et Raguse (Ιταλία)
 • UTAP Gouvernorat de Tunis (Τυνησία)
 • OBSERVATOIRE SERVAGRI – Observatoire italo-tunisien
 • CIHEAM-IAMM Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Γαλλία)
 • Agenzia per il Mediterraneo Scarl (Ιταλία)
 • Ministère de l’Agriculture – Direction Générale de la Production Agricole de Tunisie (Τυνησία)
 • IRVO Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (Ιταλία)
 • Cultural Foundation Routes of the Olive Tree (Ελλάδα)

Το έργο FAB ROUTE

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (Πρόγραμμα Erasmus +)

Οι “Δρόμοι της Ελιάς” συμμετέχουν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων για την προώθηση πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο γενικός στόχος του είναι να σχεδιάσει μια νέα μεθοδολογία κατάρτισης και μια εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση και προώθηση των διαδρομών στον τομέα του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.
Η δημιουργία νέων καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και εκπαιδευτικών ενοτήτων με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού και των φορέων που συμμετέχουν στην προώθηση της πολιτιστικής διαδρομής και ανάπτυξης, σημαίνει:

 • Ενίσχυση των δικτύων των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ ικανού να διαχειριστεί πολιτιστικές διαδρομές και να οικοδομήσει μια ισχυρή σχέση με τοπικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού
 • Αύξηση των δεξιοτήτων πολιτιστικών διαδρομών, οργανισμών και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα και συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες του έργου

Υπό αυτήν την έννοια, το έργο θα προωθήσει ορισμένες από τις προτεραιότητες του προγράμματος των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες είναι απόλυτα σύμφωνες με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus +: συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενίσχυση της μνήμης, της ιστορίας και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη αυτού του έργου θα φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία και συμβολή σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και στους επικεφαλής οργανισμούς και διαχειριστές των Πολιτιστικών Διαδρομών.
Το έργο Fab Route χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2022.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • ASSOCIAZIONE ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe’s Urban Memory, Ιταλία
 • Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», Ελλάδα
 • LA ROTTA DEI FENICI, Ιταλία
 • ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DE LA
 • CULTURE ET DU PATRIMOINE JUIFS, Λουξεμβούργο
 • ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA, Ιταλία
 • ARGO di Donda Andrea e C. snc, Ιταλία
 • Cooperation Network of the European Routes of Emperor Charles V, Ισπανία
 • NETZ – MEDIEN UND GESELLSCHAFT EV, Γερμανία

ROUTES4U PROJECT

Στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή Μακρο-περιφέρεια μέσω των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η πολιτιστική διαδρομή ‘Δρόμοι της Ελιάς’, που έχουν ήδη εντάξει την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου στο πρόγραμμα διαδρομών τους (Ελλάδα, ανατολική ακτή της Ιταλίας, Κροατία, Σλοβενία…) επιλέχθηκε κατά προτεραιότητα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης προσφοράς τουρισμού στην περιοχή.

Βλ. περισσότερα