EU Projects-el

Τα μέλη του Δικτύου και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» έχουν μακρά εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων.
Η συμμετοχή τους στα έργα γίνεται με κριτήριο την βελτίωση ή την μετάδοση της τεχνογνωσίας τους σε θέματα που συνδέονται με τον πολιτισμό και την καλλιέργεια της ελιάς, τη διατήρηση της μεσογειακής πολιτιστικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της ελιάς στις εμπλεκόμενες περιοχές, την ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, καθώς και την ενθάρρυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης στους τόπους της ελιάς.

NEXT ROUTES – Αναβάθμιση του προσωπικού μέσω ψηφιακών, δημιουργικών παιχνιδιών και καινοτόμων στρατηγικών για την ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών της ΕΕ

Οι ” Δρόμοι της Ελιάς ” είναι εταίρος του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης: NEXT ROUTES – Αναβάθμιση του προσωπικού μέσω ψηφιακών, δημιουργικών παιχνιδιών και καινοτόμων στρατηγικών για την ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών της ΕΕ.

Η “Διαδρομή των Φοινίκων” είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου, στο οποίο συμμετέχουν 6 πιστοποιημένες από το Συμβούλιο της Ευρώπης Πολιτιστικές Διαδρομές (εκτός από τη “Διαδρομή των Φοινίκων”, η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Εβραϊκής Κληρονομιάς, οι Διαδρομές του Μότσαρτ, οι Δρόμοι της Ελιάς, το ATRIUM – Αρχιτεκτονικές ολοκληρωτικών καθεστώτων του 20ού αιώνα στην ευρωπαϊκή αστική μνήμη και η Διαδρομή του Δούναβη της Εποχής του Σιδήρου), η Mobile Idea Srl, μία από τις κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες της ΕΕ που ειδικεύεται στην τεχνολογική καινοτομία που εφαρμόζεται στον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα, και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Breda.

Το NEXT ROUTES είναι ένα πολύ καινοτόμο έργο που στοχεύει στην ενίσχυση και βελτίωση των δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ψηφιακών ικανοτήτων του προσωπικού των Πολιτιστικών Διαδρομών, για την υποστήριξη των Διαδρομών στην ψηφιακή μετάβαση. Έτσι, τους βοηθά να διαχειρίζονται και να διαδίδουν περιεχόμενο με ελκυστικό και αποτελεσματικό τρόπο και να προωθούν την πολιτιστική κληρονομιά μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων gamification, όπως η πρόταση ενός φιλικού προς το χρήστη εργαλείου για την ανάδειξη των εδαφών και της κληρονομιάς τους, προσβάσιμου και στα ενδιαφερόμενα μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το NEXT ROUTES θα επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • μια μεθοδολογία κατάρτισης (PR1) για την καθοδήγηση του προσωπικού των Πολιτιστικών Διαδρομών στην αναβάθμιση των ψηφιακών και δημιουργικών δεξιοτήτων και για τη διάδοση της κληρονομιάς που αντιπροσωπεύει κάθε Διαδρομή,
 • μια εργαλειοθήκη (PR2), μια διαδραστική πλατφόρμα που προσφέρει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδρομές για την ψηφιακή αναβάθμιση του προσωπικού των Πολιτιστικών Διαδρομών και ενσωματώνει εφαρμογές παιχνιδοποίησης για τη συμμετοχή των χρηστών,
 • ένα εγχειρίδιο χρήστη (PR3), ένας οδηγός βήμα προς βήμα που υποστηρίζει τη χρήση της εργαλειοθήκης για σκοπούς κατάρτισης και για τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων που βασίζονται σε παιχνίδια.

Το έργο θα αποτελέσει επίσης μεγάλη προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της προσδοκίας που θα έχει η χρήση αυτής της εργαλειοθήκης και του εγχειριδίου χρήσης για την ανάπτυξη όλων των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον, οι δραστηριότητες του έργου συνάδουν με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus+: συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη- αξιοποίηση της μνήμης, της ιστορίας και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς- προώθηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής αξίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

PROJECT PARTNERS

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
24 μήνες (2023-2025)

Το Έργο OLIVE4ALL, Olive Heritage for Sustainable Development: Raising Community Awareness of Living Heritage’

Πρόγραμμα: JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies (CHIP)

Το OLIVE4ALL βασίζεται στην ιδέα της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Από τη μελέτη της κληρονομιάς της ελιάς, η οποία επιλέχθηκε για την αντιπροσωπευτικότητά της στη μεσογειακή ταυτότητα και φορέα ισχυρών αξιών και συμβολισμού, που όμως δεν αξιοποιείται επαρκώς στην ευρω-μεσογειακή ζώνη, στόχος είναι να οικοδομηθεί μια καινοτόμος, διεπιστημονική και μεταβιβάσιμη μεθοδολογία. Ξεκινώντας από μια κριτική προσέγγιση της κληρονομιάς, επιθυμούμε να προβάλλουμε μια συχνά παραμελημένη πτυχή της αγροτικής κληρονομιάς, καθώς και τους ενδιαφερόμενους και τις κοινότητες που συνδέονται με αυτήν και δεν έχουν επίγνωση της αξίας της.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, θα ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα και την ευαισθητοποίηση κοινού και ενδιαφερομένων γι’ αυτή την κληρονομιά χωρίς αποκλεισμούς.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ευρύτερος δυνατός αντίκτυπος του OLIVE4ALL, καλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν, ώστε να μοιραστούν τις γνώσεις, να μάθουν από τις καλές πρακτικές και να επιφέρουν βιώσιμες αλλαγές για την οικοδόμηση της ανθεκτικής κοινωνίας του αύριο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • Avignon University, Centre Norbert Elias (Γαλλία)
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών & Ανάπτυξης
 • Πολυτεχνείο Leiria, School of Tourism and Maritime Technologies (ESTM) Πορτογαλία

Το έργο FAB ROUTE

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (Πρόγραμμα Erasmus +)

Οι “Δρόμοι της Ελιάς” συμμετέχουν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων για την προώθηση πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο γενικός στόχος του είναι να σχεδιάσει μια νέα μεθοδολογία κατάρτισης και μια εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση και προώθηση των διαδρομών στον τομέα του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.
Η δημιουργία νέων καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και εκπαιδευτικών ενοτήτων με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού και των φορέων που συμμετέχουν στην προώθηση της πολιτιστικής διαδρομής και ανάπτυξης, σημαίνει:

 • Ενίσχυση των δικτύων των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ ικανού να διαχειριστεί πολιτιστικές διαδρομές και να οικοδομήσει μια ισχυρή σχέση με τοπικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού
 • Αύξηση των δεξιοτήτων πολιτιστικών διαδρομών, οργανισμών και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα και συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες του έργου

Υπό αυτήν την έννοια, το έργο θα προωθήσει ορισμένες από τις προτεραιότητες του προγράμματος των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες είναι απόλυτα σύμφωνες με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus +: συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενίσχυση της μνήμης, της ιστορίας και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη αυτού του έργου θα φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία και συμβολή σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και στους επικεφαλής οργανισμούς και διαχειριστές των Πολιτιστικών Διαδρομών.
Το έργο Fab Route χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2022.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • ASSOCIAZIONE ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe’s Urban Memory, Ιταλία
 • Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», Ελλάδα
 • LA ROTTA DEI FENICI, Ιταλία
 • ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DE LA
 • CULTURE ET DU PATRIMOINE JUIFS, Λουξεμβούργο
 • ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA, Ιταλία
 • ARGO di Donda Andrea e C. snc, Ιταλία
 • Cooperation Network of the European Routes of Emperor Charles V, Ισπανία
 • NETZ – MEDIEN UND GESELLSCHAFT EV, Γερμανία

CLUSTER SERVAGRI Italy-Tunisia (ENI CBC Program)

Γενικός στόχος του έργου στο οποίο συμμετέχουν οι «Δρόμοι της Ελιάς» ως συνδεδεμένος εταίρος, είναι η από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών και πιλοτικών δράσεων για την βελτιστοποίηση των τομέων των αγροτικών τροφίμων, ικανών να ενισχύσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές ζωτικές αγροτικές παραγωγές σε αυτές τις δύο ζώνες. Στόχος του είναι επίσης να αυξήσει τα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Ειδικός στόχος του έργου Cluster Servagri Ιταλία-Τυνησία είναι η αναδιάρθρωση των διασυνοριακών τομέων ελαιολάδου και η ενίσχυση ενός οικονομικού cluster πλήρως ανιχνεύσιμου και ποιοτικού κοινού παρθένου / βιολογικού / τυποποιημένου ελαιολάδου, προκειμένου να ανταποκρίνεται η παραγωγή και ο διακίνησή του στα διεθνή πρότυπα.

Το έργο στοχεύει: 

 • στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
 • στην ενίσχυση των επαφών και των συνεργασιών, 
 • σε συγκεκριμένα και ορατά αποτελέσματα.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αφορούν: 

 • στην έρευνα και ενίσχυση των υφιστάμενων προδιαγραφών για τη βελτίωση των ποιοτικών προτύπων, 
 • στην αναδιάρθρωση, ενίσχυση, ανάπτυξη δικτύων πρότυπων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρηματικών οργανισμών με κριτήριο την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια του ελαιοκομικού τομέα. 
 • Επίσης, στην πραγματοποίηση συμφωνιών για τη δημιουργία clusters με στόχο την εμπορευματοποίηση ποιοτικού ελαιολάδου, 
 • πιλοτικές δράσεις συνεργασίας μεταξύ φορέων για την εναρμόνιση κανονισμών / νομικών προτύπων, κεφαλαιοποίησης cluster και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εφοδιασμού.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι: νέα νοικοκυριά και γυναίκες επιχειρηματίες, αγρότες και φορείς του ελαιοκομικού τομέα, καταναλωτές και πληθυσμός της περιοχής στόχου του έργου κ.α.
Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου SERVAGRI και η εμπειρία του Παρατηρητηρίου του, θα ενισχύσουν τη διαδικασία διασυνοριακής συνεργασίας και την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών και τεχνικών και, με τη μορφή μιας «ομπρέλας» που θα εκτείνεται στις δύο χώρες, θα εξασφαλίσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα υπέρ μιας αειφόρου ελαιοκαλλιέργειας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • GAL Eloro, Province de Syracuse (Ιταλία)
 • INAT Gouvernorat de Tunis (Τυνησία)
 • IO-Sousse Gouvernorat de Sousse (Τυνησία)
 • AAGR Provinces de Palerme (Ιταλία)
 • APO Provinces de Catane, Syracuse et Raguse (Ιταλία)
 • UTAP Gouvernorat de Tunis (Τυνησία)
 • OBSERVATOIRE SERVAGRI – Observatoire italo-tunisien
 • CIHEAM-IAMM Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Γαλλία)
 • Agenzia per il Mediterraneo Scarl (Ιταλία)
 • Ministère de l’Agriculture – Direction Générale de la Production Agricole de Tunisie (Τυνησία)
 • IRVO Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (Ιταλία)
 • Cultural Foundation Routes of the Olive Tree (Ελλάδα)

ROUTES4U PROJECT

Στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή Μακρο-περιφέρεια μέσω των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η πολιτιστική διαδρομή ‘Δρόμοι της Ελιάς’, που έχουν ήδη εντάξει την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου στο πρόγραμμα διαδρομών τους (Ελλάδα, ανατολική ακτή της Ιταλίας, Κροατία, Σλοβενία…) επιλέχθηκε κατά προτεραιότητα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης προσφοράς τουρισμού στην περιοχή.

Βλ. περισσότερα

Τα σημαντικότερα διεθνή έργα στα οποία συμμετείχαν πρόσφατα είναι:
Project / Πρόγραμμα/ Περίοδος υλοποίησης Συμμετέχουσες περιοχές Αποτελέσματα
1. Well-O-Live Wellness and wellbeing experience across the European Routes of the Olive Tree (GA 699568) COS-TOUR-2015-3-04-1/ Theme 2 2016-2017
Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Ισπανία, Βουλγαρία, Φινλανδία
Προτάσεις για διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και προώθηση καινοτόμων θεματικών προϊόντων τουρισμού στις περιοχές τις ελιάς. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων στις ΜΜΕ του τουριστικού τομέα
2. MedDiet Mediterranean diet and enhancement of traditional foodstuff ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2013-2015
Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Λίβανος, Ελλάδα
Βασικός στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της μεσογειακής διατροφής, ως αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής της Μεσογείου και ως μέσο για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την αλληλεγγύη στη λεκάνη της Μεσογείου.