EU Projects-el

Τα μέλη του Δικτύου και ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» έχουν μακρά εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων.
Η συμμετοχή τους στα έργα γίνεται με κριτήριο την βελτίωση ή την μετάδοση της τεχνογνωσίας τους σε θέματα που συνδέονται με τον πολιτισμό και την καλλιέργεια της ελιάς, τη διατήρηση της μεσογειακής πολιτιστικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της ελιάς στις εμπλεκόμενες περιοχές, την ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, καθώς και την ενθάρρυνση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης στους τόπους της ελιάς.

Το έργο FAB ROUTE

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (Πρόγραμμα Erasmus +)

Οι "Δρόμοι της Ελιάς" συμμετέχουν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων για την προώθηση πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο γενικός στόχος του είναι να σχεδιάσει μια νέα μεθοδολογία κατάρτισης και μια εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση και προώθηση των διαδρομών στον τομέα του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.
Η δημιουργία νέων καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και εκπαιδευτικών ενοτήτων με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού και των φορέων που συμμετέχουν στην προώθηση της πολιτιστικής διαδρομής και ανάπτυξης, σημαίνει:

 • Ενίσχυση των δικτύων των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ ικανού να διαχειριστεί πολιτιστικές διαδρομές και να οικοδομήσει μια ισχυρή σχέση με τοπικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού
 • Αύξηση των δεξιοτήτων πολιτιστικών διαδρομών, οργανισμών και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα και συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες του έργου

Υπό αυτήν την έννοια, το έργο θα προωθήσει ορισμένες από τις προτεραιότητες του προγράμματος των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες είναι απόλυτα σύμφωνες με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus +: συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενίσχυση της μνήμης, της ιστορίας και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη αυτού του έργου θα φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία και συμβολή σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και στους επικεφαλής οργανισμούς και διαχειριστές των Πολιτιστικών Διαδρομών.
Το έργο Fab Route χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2022.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • ASSOCIAZIONE ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe's Urban Memory, Ιταλία
 • Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», Ελλάδα
 • LA ROTTA DEI FENICI, Ιταλία
 • ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DE LA
 • CULTURE ET DU PATRIMOINE JUIFS, Λουξεμβούργο
 • ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA, Ιταλία
 • ARGO di Donda Andrea e C. snc, Ιταλία
 • Cooperation Network of the European Routes of Emperor Charles V, Ισπανία
 • NETZ - MEDIEN UND GESELLSCHAFT EV, Γερμανία

CLUSTER SERVAGRI Italy-Tunisia (ENI CBC Program)

Γενικός στόχος του έργου στο οποίο συμμετέχουν οι «Δρόμοι της Ελιάς» ως συνδεδεμένος εταίρος, είναι η από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών και πιλοτικών δράσεων για την βελτιστοποίηση των τομέων των αγροτικών τροφίμων, ικανών να ενισχύσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές ζωτικές αγροτικές παραγωγές σε αυτές τις δύο ζώνες. Στόχος του είναι επίσης να αυξήσει τα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
Ειδικός στόχος του έργου Cluster Servagri Ιταλία-Τυνησία είναι η αναδιάρθρωση των διασυνοριακών τομέων ελαιολάδου και η ενίσχυση ενός οικονομικού cluster πλήρως ανιχνεύσιμου και ποιοτικού κοινού παρθένου / βιολογικού / τυποποιημένου ελαιολάδου, προκειμένου να ανταποκρίνεται η παραγωγή και ο διακίνησή του στα διεθνή πρότυπα.
Το έργο στοχεύει: στη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ενίσχυση των επαφών και των συνεργασιών, σε συγκεκριμένα και ορατά αποτελέσματα.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα αφορούν: στην έρευνα και ενίσχυση των υφιστάμενων προδιαγραφών για τη βελτίωση των ποιοτικών προτύπων, στην αναδιάρθρωση, ενίσχυση, ανάπτυξη δικτύων πρότυπων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και επιχειρηματικών οργανισμών με κριτήριο την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια του ελαιοκομικού τομέα. Επίσης, στην πραγματοποίηση συμφωνιών για τη δημιουργία clusters με στόχο την εμπορευματοποίηση ποιοτικού ελαιολάδου, πιλοτικές δράσεις συνεργασίας μεταξύ φορέων για την εναρμόνιση κανονισμών / νομικών προτύπων, κεφαλαιοποίησης cluster και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εφοδιασμού.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι: νέα νοικοκυριά και γυναίκες επιχειρηματίες, αγρότες και φορείς του ελαιοκομικού τομέα, καταναλωτές και πληθυσμός της περιοχής στόχου του έργου κ.α.
Η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί μέσω του έργου SERVAGRI και η εμπειρία του Παρατηρητηρίου του, θα ενισχύσουν τη διαδικασία διασυνοριακής συνεργασίας και την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών και τεχνικών και, με τη μορφή μιας «ομπρέλας» που θα εκτείνεται στις δύο χώρες, θα εξασφαλίσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα υπέρ μιας αειφόρου ελαιοκαλλιέργειας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • GAL Eloro, Province de Syracuse (Ιταλία)
 • INAT Gouvernorat de Tunis (Τυνησία)
 • IO-Sousse Gouvernorat de Sousse (Τυνησία)
 • AAGR Provinces de Palerme (Ιταλία)
 • APO Provinces de Catane, Syracuse et Raguse (Ιταλία)
 • UTAP Gouvernorat de Tunis (Τυνησία)
 • OBSERVATOIRE SERVAGRI - Observatoire italo-tunisien
 • CIHEAM-IAMM Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (Γαλλία)
 • Agenzia per il Mediterraneo Scarl (Ιταλία)
 • Ministère de l’Agriculture – Direction Générale de la Production Agricole de Tunisie (Τυνησία)
 • IRVO Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (Ιταλία)
 • Cultural Foundation Routes of the Olive Tree (Ελλάδα)

ROUTES4U PROJECT

Στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή Μακρο-περιφέρεια μέσω των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η πολιτιστική διαδρομή ‘Δρόμοι της Ελιάς’, που έχουν ήδη εντάξει την μακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου στο πρόγραμμα διαδρομών τους (Ελλάδα, ανατολική ακτή της Ιταλίας, Κροατία, Σλοβενία…) επιλέχθηκε κατά προτεραιότητα για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης προσφοράς τουρισμού στην περιοχή.

Βλ. περισσότερα


Τα σημαντικότερα διεθνή έργα στα οποία συμμετείχαν πρόσφατα είναι:

Project / Πρόγραμμα/ Περίοδος υλοποίησηςΣυμμετέχουσες περιοχέςΑποτελέσματα
1. Well-O-Live

Wellness and wellbeing experience across the European Routes of the Olive Tree (GA 699568) COS-TOUR-2015-3-04-1/ Theme 2

2016-2017
Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Ισπανία, Βουλγαρία, ΦινλανδίαΠροτάσεις για διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς και προώθηση καινοτόμων θεματικών προϊόντων τουρισμού στις περιοχές τις ελιάς. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων στις ΜΜΕ του τουριστικού τομέα
2. MedDiet

Mediterranean diet and enhancement of traditional foodstuff
ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme

2013-2015
Ιταλία, Ισπανία, Αίγυπτος, Τυνησία, Λίβανος, ΕλλάδαΒασικός στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τη σημασία της μεσογειακής διατροφής, ως αναπόσπαστο μέρος του τρόπου ζωής της Μεσογείου και ως μέσο για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την αλληλεγγύη στη λεκάνη της Μεσογείου.

1η Συνάντηση DEFISMED: Ο ευρωμεσογειακός οικοτουρισμός στο επίκεντρο για 3 ημέρες στην Κυανή Ακτή (Γαλλία)

24 Νοεμβρίου 2021

Αυτές τις μέρες, πραγματοποιείται με επιτυχία (in situ ή μέσω Διαδικτύου) η παρουσίαση των δραστηριοτήτων 100 περίπου μεσογειακών φορέων με θέμα ‘Ας φανταστούμε τον τουρισμό του αύριο’. Οι «Δρόμοι της Ελιάς» εκπροσωπούνται εκεί από την κα Julie Deramond, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στις Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης για...

Read More

Το έργο FAB ROUTE

26 Ιανουαρίου 2021

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (Πρόγραμμα Erasmus +) Οι

Read More

CLUSTER SERVAGRI Italy-Tunisia (ENI CBC Program)

26 Ιανουαρίου 2021

Γενικός στόχος του έργου στο οποίο συμμετέχουν οι «Δρόμοι της Ελιάς» ως συνδεδεμένος εταίρος, είναι η από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών και πιλοτικών δράσεων για την βελτιστοποίηση των τομέων των αγροτικών τροφίμων, ικανών να ενισχύσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές ζωτικές αγροτικές παραγωγές σε αυτές τις δύο ζώνες. Στόχος του είναι...

Read More

«Διάλογοι Πολιτιστικών Διαδρομών: προκλήσεις και ευκαιρίες μετά τον Covid-19»

30 Ιουλίου 2020

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχαν σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση με το παραπάνω επίκαιρο θέμα, η οποία διοργανώθηκε στις 26 Ιουνίου από την Δ/νση Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της...

Read More

Τελικό Συνέδριο του έργου Routes4U

8 Ιουλίου 2020

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τελικό Συνέδριο του έργου Routes4U, χθες 7 Ιουλίου 2020, στο οποίο συμμετείχαν με παρουσιάσεις και παρεμβάσεις πολλοί ομιλητές. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ενδιαφέρουσες welcoming remarks από τον κ. Jean Pierre Halkin, Επικεφαλής της Μονάδας Macro-regions Transnational/ Interregional/External Cooperation, Enlargement, DG Regional and Urban Policy, της Ευρωπαϊκής...

Read More

Routes4U answers call for short-haul tourism promoting new cultural routes across Macro Regions in Europe

2 Ιουλίου 2020

In these times, Europe’s tourism sector experiences a new demand for special and diverse short trips closer to home. A joint project of the Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes of the Council of Europe, and DG Regio of the European Union. Routes4U proposes you different itineraries in your region...

Read More

Αποτελέσματα του έργου Routes4U στην περιοχή της Αδριατικής & Ιονίου & προτάσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό στην μετά Covid-19 εποχή

23 Απριλίου 2020

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη με θέμα «Μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ για την Μακρο-περιφέρεια της Αδριατικής - Ιονίου, Πολιτιστικός Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Το έργο Routes4U, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές», η οποία οργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό και το Δίκτυο «Δρόμοι της Ελιάς». Σκοπός της Τηλεδιάσκεψης...

Read More

Συνάντηση Εργασίας με το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου και το Ίδρυμα Αnna Lindh / Focal Point Νότου και Δύσης, στην Αθήνα

27 Ιανουαρίου 2020

Συνάντηση κας Αθηνάς Κοροβέση, Επικεφαλής του Focal Point Νότου και Δύσης του Ελληνικού Δικτύου του Ιδρύματος Αnna Lindh, με τον κο Γεώργιο Καραμπάτο, Εκτελεστικό Διευθυντή του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς». Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, η κα Αθηνά Κοροβέση, μέλος της ομάδας του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου και...

Read More

Οι Δρόμοι της Ελιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

19 Ιουλίου 2019

Στις 2 Ιουλίου δύο μέλη της ομάδας μας πήγαν στο Λουξεμβούργο για να συμμετάσχουν στη διευθύνουσα επιτροπή του έργου Routes4U. Το Routes4U είναι ένα project της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάπτυξη των 4 μακροπεριφερειών που προσδιορίζονται στη Σύμβαση του Faro. Οι πολιτιστικές διαδρομές είναι πολύτιμα...

Read More

Άφιξη 5 διεθνών εθελοντών στο πλαίσιο του προγράμματος ‘MERAKI’

15 Μαΐου 2019

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» ανακοινώνει με χαρά την άφιξη 5 διεθνών εθελοντών στο πλαίσιο του προγράμματος ‘MERAKI’. Το πρόγραμμα αυτό διεξάγεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά, την AIESEC (τη μεγαλύτερη διεθνή φοιτητική οργάνωση στον κόσμο) και την Πολιτιστική μας Διαδρομή. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον Daniel...

Read More

Οι Δρόμοι της Ελιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου / Routes4U!

3 Μαΐου 2019

Στο πλαίσιο του έργου Routes4U, που υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Πολιτιστική Διαδρομή ‘Δρόμοι της Ελιάς’ έχει αναλάβει την ενίσχυση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου. Με τη δημιουργία νέων πολιτιστικών διαδρομών, την ανάπτυξη ψηφιακών σημείων ενδιαφέροντος, τη δημιουργία ενός νέου εμπορικού...

Read More

Νέοι δρόμοι συνεργασίας με πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς

8 Απριλίου 2019

Νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς έχει ξεκινήσει ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» με το Πανεπιστήμιο της Jaen (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας (Τουρκία) και της Bologna (Ιταλία), με αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τον πολιτισμό της ελιάς και τις πολιτιστικές διαδρομές. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με...

Read More

Πρόγραμμα Διεθνούς Εθελοντικής Εργασίας, Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

8 Απριλίου 2019

Υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας Διεθνούς Εθελοντικής Εργασίας μεταξύ της Διεθνούς Ένωσης Σπουδαστών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς». Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» θα φιλοξενήσει στην έδρα του (Καλαμάτα), 8 εθελοντές από διάφορες χώρες (Καναδά, Ινδία, Τυνησία, ΗΠΑ...

Read More

Διεθνές Συνέδριο Well-O-Live «Υπεύθυνος τουρισμός και Βιώσιμη διαχείριση τουριστικών προορισμών» στην Καλαμάτα

20 Ιουλίου 2017

      Με το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα « Υπεύθυνος τουρισμός και βιώσιμη διαχείριση τουριστικών προορισμών» και τη συμμετοχή εκλεκτών εισηγητών και εμπειρογνωμόνων τουρισμού πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου στην Καλαμάτα το Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού έργου Well-O-Live. Ήταν ένα διήμερο με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων για τη βιώσιμη διαχείριση τουριστικών...

Read More

Συνάντηση των εταίρων του έργου Well-O-Live στην Καλαμάτα

19 Ιουλίου 2017

    Με την ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου Well-O-Live, πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου στην Καλαμάτα και η τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου από όλες τις συμμετέχουσες χώρες : Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Κροατία, Φινλανδία και Ελλάδα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα και οι εκκρεμότητες εν όψει της λήξης...

Read More

Διοργάνωση και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων «Εμπειρίες Blogger» (Blogger.X) στη Μεσσηνία

23 Ιουνίου 2017

    Στο πλαίσιο του διακρατικού ευρωπαϊκού έργου Well-O-Live, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» διοργανώνει τις μέρες αυτές στη Μεσσηνία σειρά εκπαιδευτικών ξεναγήσεων «Εμπειρίες Blogger» για την προβολή της Μεσσηνίας της ελιάς. Οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στόχο έχουν την μετατροπή των τουριστικών πακέτων που σχεδιάστηκαν με αυθεντική και μοναδική διαδικασία...

Read More

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» στο 6ο Σχολείο Τουρισμού

16 Μαρτίου 2017

Το 6ο Σχολείο Τουρισμού πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από 13 ως 15 Μαρτίου 2017. Η εκδήλωση, που συγκέντρωσε επαγγελματίες και σπουδαστές στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού, είχε στόχο να προσφέρει διαρκή επιμόρφωση κι ενημέρωση για ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της...

Read More

Experience Lab | WellOlive στην Καλαμάτα, ένα 2μερο σεμινάριο με θέμα καινοτόμες προτάσεις θεματικού τουρισμού στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές

13 Φεβρουαρίου 2017

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Experience Lab | Well-O-live στην Καλαμάτα, ένα 2μερο εργαστήριο με θέμα καινοτόμους τρόπους διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς από τις τοπικές κοινωνίες... Το Experience Lab πραγματοποιήθηκε στις 27 & 28 Ιανουαρίου 2017 στην Καλαμάτα στο πλαίσιο του έργου «Well-O-Live: Εμπειρία Ευεξίας στους Ευρωπαϊκούς Δρόμους...

Read More

Οι πρώτοι 6 μήνες του Ευρωπαϊκού έργου Well-O-live. Εμπειρία ευεξίας στους Ευρωπαϊκούς Δρόμους της Ελιάς

8 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ αρ.1 Έχουμε τη χαρά να μοιραζόμαστε μαζί σας την εμπειρία του έργου Well-O-live, εκ μέρους όλων των εταίρων του έργου από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς στην ΕΕ με...

Read More

Well-O-Live, ένα νέο Πρόγραμμα για τους «Δρόμους της Ελιάς»

8 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετέχει ως εταίρος στο διακρατικό πρόγραμμα Well-O-Live, με αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση ενός καινοτόμου πλαισίου σχεδιασμού, διαχείρισης και προώθησης θεματικών προϊόντων τουρισμού Πρόγραμμα: COSME Τίτλος: Well-O-Live Θέμα: Διακρατικός θεματικός τουρισμός της υπαίθρου Διάρκεια: Μάιος 2016 – Αύγουστος 2017 Κοινοπραξία: 8 εταίροι από 7...

Read More

Comments are closed.