Members-syndedemena-el

Συνδεδεμένα μέλη

Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν δομές ανεξαρτήτως μεγέθους ή νομικής μορφής που διαχειρίζονται ή έχουν ως κύρια δραστηριότητα ή αντικείμενο ενδιαφέροντος την ελιά, την ιστορία, τις παραδόσεις ή τον πολιτισμό της Μεσογείου της ελιάς όπως:

Μουσεία Ελιάς ή Σαπουνιού / Ελαιώνες, αιωνόβιες ελιές / Αγροκτήματα με παραδοσιακές καλλιέργειες / Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιστορικής σημασίας / Ελαιοτριβεία αρχαία, κλασσικά, σύγχρονα / Πρότυποι Ελαιοκομικοί Συν/μοί / Σαπωνοποιεία / Παραδοσιακοί βιοτέχνες / Καλλιτέχνες / Ιστορικά Μνημεία / Αρχαιολογικοί χώροι / Θρησκευτικά οικοδομήματα ιστορικής σημασίας / Κέντρα Έρευνας / Ινστιτούτα / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Καινοτόμες πρωτοβουλίες σχετικές με το αντικείμενο / Καταλύματα σε τοπία ελιάς / Παραδοσιακά εστιατόρια κ.α. επισκέψιμες δομές σχετικές με το αντικείμενο, τις αξίες και τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης

Αν διαχειρίζεστε μια από αυτές τις δομές και ενδιαφέρεστε να την εντάξετε στη διαδρομή, δείτε τις προϋποθέσεις και ζητείστε να γίνετε Συνδεδεμένο Μέλος του Δικτύου των Δρόμων της Ελιάς ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία (βλ. παρακάτω)
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη μιας δομής στην πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς» είναι η σχέση της με τον πολιτισμό της Μεσογείου της ελιάς αλλά και ο βαθμός βιωσιμότητά της.
Οι δομές που εντάσσονται στη διαδρομή προβάλλονται σε όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας του Οργανισμού ως τμήματα/ στάσεις της διαδρομής και γίνονται σημεία αναφοράς του πολιτισμού της ελιάς για το ευρύ κοινό στην περιοχή τους και φορείς διαπολιτισμικού διαλόγου.
Η ένταξη ενός μνημείου ή μιας δομής στην πολιτιστική διαδρομή «Δρόμοι της Ελιάς» συμβάλλει στην ανάδειξη και την προβολή τους διεθνώς, ενισχύει τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή, διευρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο…

Αν διαχειρίζεστε μια από αυτές τις δομές και ενδιαφέρεστε να την εντάξετε στη διαδρομή, δείτε τις προϋποθέσεις και ζητείστε να γίνετε Συνδεδεμένο Μέλος του Δικτύου των Δρόμων της Ελιάς ακολουθώντας την παρακάτω η διαδικασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτημα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης της δομής τους από την Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού.

2. Μετά την παραλαβή του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει και συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο προ-αξιολόγησης με τα στοιχεία του αιτούντος, πληροφορίες σχετικά με τη φύση του αγαθού/στοιχείου/δομής του οποίου αιτείται την ένταξη στην διαδρομή, τη βιωσιμότητα του, τα οφέλη του για την τοπική κοινότητα, τη σχέση του με την πολιτιστική κληρονομιά της ελιάς (υλική ή άυλη) κ.λπ.
* Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα που πιστοποιούν τις δοθείσες απαντήσεις , εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιστημονική Επιτροπή που αξιολογεί το αίτημα.

3.Ανάλογα με τις απαντήσεις, ακολουθεί μια επιτόπια έρευνα πεδίου από εμπειρογνώμονες του Οργανισμού προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της δομής και να αποφανθεί η Επιστημονική Επιτροπή για την ένταξη της ή μη στη διαδρομή.
* Για την προετοιμασία της επίσκεψης των εμπειρογνωμόνων ενδεχομένως να ζητηθεί η αποστολή ορισμένων εγγράφων, σχεδιάγραμμα/κάτοψη χώρου, ισολογισμός, στοιχεία επισκεψιμότητας, κ.λπ...

Το κόστος για την αξιολόγηση της δομής (κόστος πραγματογνωμοσύνης και έξοδα μετακίνησης/διαμονής 2 εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού στο σημείο ενδιαφέροντος για ένα χρονικό διάστημα 48 ωρών τουλάχιστον) καθορίζονται με βάση την τοποθεσία, τον τύπο και το μέγεθος της δομής και βαρύνουν τον αιτούντα (βλ. πίνακα).

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και θετικό πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, το νέο συνδεδεμένο μέλος οφείλει να καταβάλλει το ποσό της ετήσιας συνδρομής (βλ. πίνακα).
Προαιρετικά, μπορεί να καταβάλλει ένα επιπλέον ποσό της επιλογής του για το Ταμείο Αλληλεγγύης Συνδεδεμένων Μελών (Τ.Α.Σ.Μ.). Το Τ.Α.Σ.Μ. έχει σκοπό την ελάφρυνση ή την απαλλαγή του κόστους αξιολόγησης/επαναξιολόγησης των συνδεδεμένων μελών και ιδίως των δομών μικρού μεγέθους που αδυνατούν να ανταποκριθούν για οικονομικούς λόγους.
*Οι δομές που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτή τη διευκόλυνση θα πρέπει να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αξιολογείται από το Δ.Σ. του Οργανισμού

Οι δομές που θα κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία μελών. Είναι σημαντικό για τον Οργανισμό να τηρεί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης για να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της δράσης του σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλονται σε αυτή την αξιολόγηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Ενημέρωση του Οργανισμού για κάθε αλλαγή διαχειριστή, διεύθυνσης και τροποποιήσεις στον χώρο θέσης ή εγκατάστασής του ή τεχνικές παρεμβάσεις
 • Συνέπεια στην καταβολή της ετήσιας συνδρομής για τη διατήρηση των προνομίων του
 • Χρήση του λογοτύπου του Οργανισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Χάρτας γραφιστικών εφαρμογών του Οργανισμού σε όλα τα φυλλάδια, ιστοσελίδα κ.λπ.
 • Τοποθέτηση σήμανσης (ταμπέλας/επιγραφής) σε εμφανές σημείο στην οποία να αναγράφεται η επωνυμία της δομής, η ιδιότητα του Συνδεδεμένου μέλους που της απονεμήθηκε και τα λογότυπα σε συνεννόηση με τον Οργανισμό και σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Χάρτα γραφιστικών εφαρμογών
 • Επαναξιολόγηση της δομής και ανανέωση της ιδιότητας Συνδεδεμένου Μέλους κάθε 2 χρόνια

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα Συνδεδεμένα μέλη απολαμβάνουν πολλών προνομίων:

 • Εντάσσονται σε μια πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής και έχει χαρακτηριστεί Παγκόσμια Πολιτιστική Διαδρομή Διαπολιτισμικού Διαλόγου & Βιώσιμης Ανάπτυξης από την UNESCO
 • Επωφελούνται από την τεχνογνωσία των επιστημονικών συνεργατών του Οργανισμού με ειδικότητα σε θέματα προστασίας, προβολής και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελιάς και αποκτούν το δικαίωμα εξατομικευμένης συμβουλευτικής
 • Συμμετέχουν στο Δίκτυο του Οργανισμού με εμβέλεια σε όλες τις χώρες της Μεσογείου
 • Καταγράφονται στον χάρτη της πολιτιστικής διαδρομής (περιγραφή/επωνυμία, διεύθυνση / τοποθεσία/ τρόποι πρόσβασης κ.λ.π) στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
 • Προβάλλονται στην ιστοσελίδα, Facebook κ.λπ. καθώς και σε έντυπα του Οργανισμού

Α. Φορείς ή Επιχειρήσεις

 

Β. Φυσικά πρόσωπα

 
 
 • Τα στοιχεία και οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν απόρρητα και θα κοινοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στο Εκτελεστικό Γραφείο του Οργανισμού στο πλαίσιο της αίτησης που υποβάλλατε
 

Verification


ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ( ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ + ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

200-1.000€ αναλόγως του εύρους και της ιδιαιτερότητας της δομής/σημείου ενδιαφέροντος

έως 200km = 100€2
έως 500km = 300 € 1, 2
έως 1000km = 500 €1, 2
πάνω από 1000km = 800 €1, 2


Η κοστολόγηση γίνεται με βάση την απόσταση της δομής / σημείου ενδιαφέροντος από την έδρα του Οργανισμού. Τα ανωτέρω ποσά είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφοροποιηθούν κατά περίπτωση και αναλόγως των απαιτήσεων.


1. Στη τιμή περιλαμβάνεται το κόστος 1-2 διανυκτερεύσεων
2. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των τοπικών μετακινήσεων


ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ*

Ιδιωτικός τομέας
(Ιδιώτες/Επιχειρήσεις/ Συνεταιρισμοί)

έως 2 εργαζόμενοι
έως 5 εργαζόμενοι
έως 10 εργαζόμενοι
πάνω από 10 εργαζόμενοι


50€
100€
150€
200€

Περιφέρειες /Δημόσιος τομέας/ ΝΠΔΔ

1.000-3.000€**

Ιδιωτικά & Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα

600-1.500€**

Δήμοι / Ενώσεις Δήμων

έως 10.000 κάτοικοι
έως 30.000 κάτοικοι
έως 50.000 κάτοικοι
πάνω από 50.000 κάτοικοι

200€
400€
500€
600€

Σύλλογοι /Οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών

έως 100 μέλη
έως 200 μέλη
έως 500 μέλη
πάνω από 500 μέλη

50€
80€
100€
150€

*Ισχύοντα ποσά συνδρομής συνδεδεμένου μέλους για το έτος 2017
** Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται κατόπιν διαπραγμάτευσης

Comments are closed